Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim

İşbu Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim (“Bildirim”) Tijo Organizasyon Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Tijo Events”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak gerçekleştirmekte olduğumuz kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimize ilişkin olarak şahsınızı aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Etkinliğe katılımınız ve isim/e-posta adresi/kurum/unvan bilgilerinizin tarafımızla paylaşılması halinde, Bakanlığın Tijo Events adlı yüklenicisinin ve bu firmanın alt yüklenicilerinin/iş ortaklarının anılan bilgilerinizi yalnızca proje etkinliklerinde kullanılmak ve iletişime geçmek üzere kaydetmesine ve yalnızca Bakanlık ve diğer etkinlik katılımcılarıyla paylaşmasına rıza göstermiş olmuş sayılmaktasınız.

Kişisel verilerinizin bu bildirimde yer alan amaçları gerçekleştirebilmek maksadıyla, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri ile yürürlükteki sair mevzuatın ilgili hükümlerinin izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde, Kongre organizasyonu ile ilişkili kuruluşlarla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, ilgili işlerin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmet almakta olduğumuz gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, veri depolama ve e-posta hizmet sağlayıcılarından almakta olduğumuz hizmetlerin gereği olarak yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde anılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusu olarak Tijo Events’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olması ve Tijo Events’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine ve sınırlarına bağlı olarak işlenecektir.

Yürürlükte olan Kanun ve ilgili sair mevzuata göre kişisel veri sahibi olarak Kanun 11. maddesi uyarınca doğan haklarınız aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinden kaynaklı haklarınızı kullanmak için info@tijoevents.com’ye e-posta göndermek suretiyle başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Tijo Organizasyon Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti.

homeenteruserbubblearrow-leftarrow-rightquestion-circle